Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapos - Fiataloknak, Felnőtteknek

2008.01.16

I. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
az Evangélium szerint


"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl."
(Mt 22,37)
"Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni."
(Lk 18,1)

 

·        Fontosnak tartom-e az imát?

·        Szánok-e idõt (és mennyit) a rendszeres imára? (Napi negyed vagy félórát?)

·        Tudok-e figyelmesen és odaadóan imádkozni vagy elábrándozom?

·        Az imádságom mélyíti-e személyes kapcsolatomat Jézussal?

·        Nyitott vagyok-e evangéliumának befogadására?

·        Jelenlétében élek-e a Vele való töltekezés után is, hogy a munkám is ima legyen?

·        Áthatja-e imámat a személyes szeretet?

·        Szeretetbõl fakadó ajándék tüzesíti-e imámat naponta?

·        Tudok-e napközben néhány pillanatra csendet teremteni és rágondolni az Úrra?

·        Vannak-e Jézus szíve szerinti vágyaim?

·        Imám tükrözi-e az Õ szándékait, vagy csak a magam akaratát kívánom-e szentesíteni?

·        Kikért és hogyan imádkozom (testvér, család, közösség, munkahely, betegek, ellenség)?

·        Imádkozom-e Isten országának növekedéséért? Vagy csak földi (világi) gondokat tárok-e Isten elé?

·        Gondolok-e hálaadásra, dicsõítésre, vagy csak kérni tudok?

·        Milyen a bizalmam?

·        Akarom-e mindig újraéleszteni, vagy hagyom magam kihûlni?

·        Tudok-e készségesen igent mondani Jézusnak veszélyhelyzetben is, hûségesen, mellette?

·        Keresem-e a mennyei Atya rám vonatkozó akaratát?

·        Figyelek-e a Szentlélek vezetésére, indításaira?

·        A szentségek vételében nem vezet-e megszokás, emberi tekintet?

·        Napjaim szétfolyók-e, vagy reggeli imám tartalmazza a nap tervét is?

·        Végiggondolom-e este Isten elõtt, hogy hogyan használtam fel idõmet, anyagi javaimat, hogyan szerettem és teljesítettem kötelességemet?

·        Ismerem-e bûneim forrását (félelem, harag, elnyomottság, céltalanság stb.)?

·        Tudok-e ünnepet teremteni lelkiéletemben?

·        Jézussal való kapcsolatom hozzásegít-e a helyes önismerethez?

 

 

 

II. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
egyházépítés, önképzés


"Szolgáljátok szüntelen odaadással egymás javát és a többiekét, legyetek mindig derûsek, szüntelenül imádkozzatok!"
(1Tessz 5,16)

 

·        Tudom-e nyelvemet fegyelmezni, mások titkát megõrizni?

·        Nyitott vagyok-e mások felé?

·        Õszinte és áttetszõ vagyok-e?

·        Nem akarok-e valamit elrejteni mások szeme elõl?

·        A nehézségek ellenére hûséges vagyok-e közösségemhez?

·        Ha valakirõl bírálatot akarok mondani, imádkozom-e elõtte, hogy tapintatos legyek?

·        Befolyásolható vagyok-e?

·        Mások rossz hatását kellõ idõben el tudom-e utasítani?

·        Nem vagyok-e önkényes munkahelyemen, közösségemben?

·        Gondolok-e a mellettem ülõk teherbírására, észreveszem-e fáradtságukat; tudok-e a kellõ idõben segítséget nyújtani?

·        Nem vagyok-e türelmetlen vagy tapintatlan azokkal szemben, akik szerintem lassan haladnak az Úr útján?

·        Szeretetemmel tudom-e formálni környezetemet?

·        Hozok-e áldozatot testvéreimért (kölcsönadás, rászorulók, éhezõk, közösségi alap stb.)?

·        Alakítom-e jellememet (ígéretek megtartása, kölcsönkönyvek visszaadása, becsületesség, áldozatkészség, felelõsségtudat, feladatok vállalása, pontosság stb.)?

·        Törekszem-e arra, hogy megismerjem az egyház problémáit, gondjait, modern irányelveit?

·        Ismerem-e a zsinat legfontosabb mondanivalóit?

·        Törekszem-e, hogy érett keresztény legyek?

·        Van-e alapos Biblia-ismeretem?

·        Elolvastam-e már a teljes Bibliát?

·        Törekszem-e, hogy lelkivezetõmmel mélyebb kapcsolatom legyen (bizalom, készség, õszinteség, ráhallgatás)?

·        Törekszem-e arra, hogy a családi életemben erõsödjön a szeretet és imádság légköre (ha nem vagyok családos, mivel segítem elõ a családosok jobb életét)?

·        Segítem-e, hogy a család igazi közösséggé váljon vagy hogy több család együtt imádkozzon és szeretetközösséggé váljon?

·        Részt veszek-e segítõ akcióban a nagycsaládosokért? (Ha van fölösleges gyermekruha, összegyûjtöm-e, hogy elvigyem a plébániára vagy ismeretségi körbe azoknak, akik jobban rászorulnak?)

·        Imádkozom-e a kallódó fiatalok, alkoholisták, narkósok megtéréséért?

·        Tudok-e valamit tenni érdekükben?

 

 

 

III. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
felebaráti szeretet


"Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek."
(1Kor 13,2)

 

·        Törekszem-e arra, hogy a szeretetem egyre érettebb legyen?

·        Elértem-e már az evangéliumi szeretet mértékét (1Kor 13)?

·        Természetemmé vált-e már az adás, segítségnyújtás?

·        Milyen formában segítek másokon (jókedvûen, önzetlenül, rejtetten)?

·        Próbálok-e másokat is elvezetni a szeretethez mint a boldogság forrásához?

·        Tudok-e adni vagy segíteni ellenségeimnek, rosszakaróimnak, a nem szimpatikus embereknek?

·        Vágyaim közé nem szûrõdött-e be már a gazdagságvágy?

·        Csak fölöslegembõl, vagy a szükségesbõl is tudok-e adni a rászorulóknak?

·        Az anyagiak mellett adok-e a lelkiekbõl is (tanácsadás, mások meghallgatása, megerõsítése, vigasztalása, betegek látogatása stb.)?

·        Azt adom-e mindenkinek, amire a legnagyobb szüksége van?

·        Kérem-e ehhez a Szentlélek vezetését és világosságát?

·        Kerülöm-e a kisebb hazugságokat is?

·        Bízhatnak-e az emberek szavaimban, ígéreteim megtartásában, becsületességemben?

·        Figyelek-e mások bajára, problémáira, szenvedésére?

·        Észreveszem-e a bánkódók szomorúságát, a magányosok egyedüllétét, az örömüket megosztani akarókat?

·        Mi irányítja vásárlásaimat (egyszerûség, divat, takarékosság, nagyravágyás)?

·        Törekszem-e a szolíd (igénytelen) életszemléletre, vagy mindenbõl a legjobbat, legkényelmesebbet, legélvezetesebbet akarom-e megszerezni?

·        Nem vagyok-e kicsinyes, irigy, féltékeny, versengõ?

·        Gyakorlom-e a vendégszeretetet?

·        Tudok-e néha nagyvonalú lenni?

·        Segítek-e másoknak, hogy gondolkodásuk megújuljon (Róm 12,2)?

·        Jézust szolgálom-e az emberekben?

·        Átjár-e az az igazság, hogy testem a Szentlélek temploma?

·        Ebben a hitben nézek-e másokra?

·        Tisztelem-e mások szabadságát?

·        Tisztelem-e mások egyéniségét?

·        Türelmesen meg tudom-e hallgatni gyermekeimet (ha vannak), illetve más embereket?

·        Tudok-e elismerõ, bátorító szavakat mondani nekik?

·        Javítom-e hibáikat?

 

 

IV. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
kapcsolatom másokkal


"Tegyetek jót haragosaitokkal, és imádkozzatok üldözõitekért és rágalmazóitokért!"
(Mt 5,44)

 

·        Igyekszem-e kioltani magamból a gyûlölet, hatalomvágy, visszaütés szellemét?

·        Hordozok-e magamban haragot, ellenszenvet, bosszút?

·        Mit teszek, ha megbántás ér (beszédszünet, dac, visszaütés, bántás, szúrós megjegyzések)?

·        Túlteszem-e magamat a megbántásokon, vagy õrzõm-e a tüskét?

·        Tudok-e kezdeményezni kibékülést?

·        Tudok-e bocsánatot kérni és mindent elfelejtõen megbocsátani?

·        Próbálok-e magamban mentséget keresni annak, aki rosszat tett velem?

·        Engedem-e, hogy feszültség maradjon bennem valaki iránt?

·        Próbálom-e feloldani bocsánatkéréssel, humorral, megbeszéléssel?

·        Próbálok-e segíteni az indulatosnak, hogy legyõzze haragját (figyelem eltereléssel, tréfával, nagylelkûséggel)?

·        Tudok-e mást és hogyan megfeddeni (négyszemközti beszélgetés, ima stb.)?

·        Mire használom a Jézustól kapott lelki erõmet (másokat jófelé vonzani vagy uralkodni fölöttük)?

·        Kerülöm-e az akaratom mindenkori, minden áron való érvényesítését?

·        Milyen a hanghordozásom az emberekkel (cinikus, kritizáló, bántó, csípõs stb.)?

·        Hogyan fogadom mások feddését?

·        Tartok-e önvizsgálatot?

·        Érvényesíteni akarom-e jogaimat mindenáron, ha sérelem ér?

·        Tudom-e szeretni ellenségeimet?

·        Türelmetlenségemmel nem sértettem-e meg másokat?

·        Hogyan tudok nemet mondani (bántóan, szeretettel, nevelõ hatással)?

·        Akarom-e (tudom-e) megértetni a szüleimmel, hogy felnõtt koromat elérve ne sajátítsanak ki maguknak felebarátaim rovására?

·        Elfogadom-e tõlük a jó irányítást?

·        Ha önzõ, birtokló a szeretetük, tudok-e szelíden, türelemmel küzdeni az életkoromat megilletõ jogokért?

·        Ha távol vannak, írok-e levelet, látogatom-e õket rendszeresen?

·        Nem vagyok-e velük szemben keményszívû, követelõzõ?

·        Ha idõsebbek, tudok-e elnézõ, nagylelkû lenni hétköznapi hibáik miatt?

·        Hogyan viselkedem általában az idõsekkel?

·        Tudok-e apróságokkal örömet szerezni nekik?

·        Próbálom-e eloszlatni bennük a fölöslegesség tudatát, a magányosság érzését és a reménytelenséget?

·        Tudok-e tapintatos lenni velük szemben?

·        Hálás vagyok-e szüleimnek, és tisztelettel beszélek-e velük?

 

 

 

 

V. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
egyházépítés, imaközösség


"Keressétek elsõsorban Isten Országát és annak igazságát, és a többit mind megkapjátok!"
(Mt 6,33)

 

·        Mindennapi életem programjaiból kitûnik-e, hogy fontos nekem Isten Országa?

·        Mennyi idõt fordítok építésére?

·        Megteszek-e mindent azért, hogy magam és mások minél jobban megismerjék Isten Országát?

·        Komolyan veszem-e azt, hogy formáljam magam és mások gondolkodását?

·        Mennyire azonosultam az evangéliummal?

·        Milyen az értéksorrendem?

·        Mi az életem központi kérdése?

·        Imádkozom-e azért, és küzdök-e azért, hogy erõsebb legyen a hitem, amire ráépíthetem az életemet?

·        Foglalkozom-e ismerõsök, barátok, rokongyerekek hitével?

·        Igyekszem-e olyan barátokat keresni, akik munkatársaim lesznek mások megmentésében?

·        Törekszem-e a jézusi közösség építésére?

·        Tudok-e lelke (animátora) lenni családomnak, imaközösségemnek?

·        Életem gyümölcshozó-e (ha igen, "nemes- vagy vadszõlõ-e" az életem gyümölcse)?

·        Ott vagyok-e szívvel-lélekkel az imaközösség találkozóin?

·        Készülök-e lelkiismeretesen?

·        Rendezett és imádságos szívvel megyek-e?

·        Elõsegítem-e, hogy minél jobban megvalósuljon az egység a Szentháromság mintájára?

·        Szívesen vállalok-e a közösségért feladatokat?

·        A többiek barátot látnak-e bennem?

·        Hordozok-e ellenszenvet mások iránt?

·        A szeretet légkörét sugárzom-e vagy a széthúzásét?

·        Van-e bennem féltékenység mások értékei iránt?

·        Segítem-e kibontakozni mások tehetségét, értékét, önmegvalósítását, akár a magam háttérbe szorítása árán is?

·        Magamévá teszem-e problémáikat, segítek-e (meghallgatás, baráti tanács, együttérzés, ima, esetleg anyagi segítség)?

 

 

 

VI. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
szeretetszolgálat, kicsiség


"Ti mesternek és úrnak hívtok engem, jól teszitek, az vagyok.
Ha tehát én az úr és mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát."
(Jn 13,14)

 

·        Szolgálatom a szeretet túláradása-e?

·        Nem befolyásolja-e érzelem, hangulat, rosszkedv?

·        Készséges vagyok-e?

·        Nem várok-e hálát, viszonzást szolgálatomért, nem várok-e elismerést?

·        Mit teszek, ha észreveszem, hogy kihasználnak, hátrányban részesítenek; nem irigylem-e mások elõrehaladását, tudok-e utolsó lenni igényeimmel?

·        Nem adok-e okot féltékenységre, pl. eredményeim látványos elõtérbe helyezésével?

·        Tudom-e a kényelmemet háttérbe szorítani?

·        Törekszem-e magamról megfeledkezve más javát nézni?

·        Helyesen értelmezem-e az alázatosságot, törekszem-e elsajátítani jézusi módon?

·        Mit teszek a jézusi értelemben vett nagyság érdekében?

·        Növekedési igényem igazodik-e Jézus elgondolásához?

·        Általában milyenek emberi kapcsolataim (szolgáló, megkötözõ, fojtogató, féltékenykedõ)?

·        Elvárom-e, hogy mások köszöntgessenek?

·        Nem keresem-e az elõjogokat a családban, a közösségben?

·        Törekszem-e az önismeretre?

·        Nincs-e képmutatás a tetteimben?

·        Hajt-e a hiúság, dicséret, elismerés vágya?

·        Felismerem, beismerem-e hibáimat?

·        Képességeim nem tesznek-e gõgössé?

·        Mernek-e tõlem szívességet kérni?

·        Tudom-e a másik érdemeit elismerni (saját rovásomra is)?

·        Nem irigylem-e mások képességeit, nem gátolom-e szolgálatukat, munkájukat?

·        Bírálatom körültekintõ-e?

·        Törekszem-e, hogy szavaimat kövessék tetteim?

·        Példamutató, vonzó-e a magatartásom, vagy elriasztom-e a Jézus-keresõket?

·        A legjobb tudásom, képességem, erõm szerint szolgálok-e?

·        Mennyi idõt szánok rá?

·        Benne van-e bensõ odaadásom?

·        Ha vitában felismerem, hogy nincs igazam, megvallom-e?

·        Engedem-e magamat meggyõzni az igazságról?

·        Érvelésemben szerepel-e a Biblia?

·        Tudok-e idézni a Szentírásból alapvetõ igazságokat?

·        Meg tudnám-e mondani, hogy melyek Jézus alapvetõ elvárásai?

·        Meg tudom-e fogalmazni, hogy mi a megtérés, a gyermeki bizalom, a lelki szegénység, a Szentlélek szerepe, a közösség és a szolgálat?

 

 

 

VII. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
önnevelés, aszkézis
.


"Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt."
(Mt 10,39)

 

·        Kitartásra nevelem-e magamat?

·        Teljesítem-e a vállalt feladatokat?

·        Van-e önmegtagadás a hétköznapjaimban?

·        Készítek-e tervet elõre, vagy elfogadom-e, ami alkalomszerûen adódik?

·        Megfékezem-e indulataimat, ha váratlan esemény történik?

·        Naponkénti erõfeszítéseim bizonyítják-e Jézusnak adott igenemet?

·        Hogyan végzek önmegtagadást (észrevétlenül, szeretetbõl vagy farizeus módon)?

·        Önmegtagadásaim elõsegítik-e a hibáim elleni harcot?

·        Fegyelmezem-e a kedélyhullámzásomat, hogy ne befolyásolja szolgálatomat?

·        Fegyelmezem-e a tekintetemet és a hallásomat (hogy ne lássak és ne halljak meg mindent)?

·        Vigyázok-e a nyelvemre?

·        Pletykálkodtam-e?

·        Jóvátettem-e a megszólást vagy a rágalmazó beszédet?

·        Szúrós megjegyzést kerülök-e?

·        Mondok-e elhamarkodott ítéleteket?

·        Van-e bennem makacsság, önfejûség?

·        Felülvizsgálom-e idõnként a nézeteimet?

·        A megismert jobbat el tudom-e fogadni, ha ellenkezik addigi szokásaimmal?

·        Törekszem-e a teljesebb önismeretre?

·        Ismerem-e a fõ hibáimat, és hogyan gyõzök ellenük (önérvényesítés, kötödés, ragaszkodás az anyagiakhoz stb)?

·        Sokat panaszkodom-e?

·        Hogyan fogadom a megpróbáltatásokat?

·        Nem vagyok-e szeszélyes?

·        Vannak-e "bogaraim", amelyek másokat megterhelnek?

·        Küzdök-e a türelmetlenség, indulatosság, túlérzékenység ellen?

·        Tudok-e meghallgatni másokat?

·        Van-e helye az életemben a böjtnek?

·        Rendet és mértéket tartok-e az étkezésben?

·        Tudok-e a lényegtelen dolgokban engedni a béke és a szeretet érdekében?

·        Kész vagyok-e jézusi módon engedelmeskedni?

·        Törekszem-e a pontosságra, ígéreteim betartására?

·        Elkerülöm-e a túlterhelést?

·        Komolyan veszem-e az önképzést?

 

 

VIII. LELKIISMERETVIZSGÁLAT:
Milyen távlataim vannak?


"Ti vagytok a föld sója... ti vagytok a világ világossága."
(Mt 5,13-14).

 

·        Van-e a lelkiéletemben valamilyen távlat?

·        Gondolok-e arra, hogy a keresztény élet állandó növekedés egészen a halálig?

·        Hogyan akarok növekedni?

·        Megelégszem-e a vallásos gyakorlatokkal, vagy keresem az utat, hogy közelebb kerüljek Istenhez, hogy a "föld sója" legyek, hogy Jézus tanító, gyógyító életét éljem az emberek között?

·        Él-e bennem valamilyen terv, amit szeretnék megvalósítani?

·        Tudom-e, hogy mit jelent a lelkiéletben a megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés fokozata?

·        Hiszem-e, hogy Jézus bennem akar lakni?

·        Komolyan veszem-e, és gyakorlom-e a közbenjáró imát?

·        Hiszem-e, hogy az én imámtól is függ a világ békéje, az AIDS legyõzése, a természeti katasztrófák elkerülése, az abortusz leküzdése stb.?

·        Próbálok-e kilépni a vallásosság bezárt (privát szféra) jellegébõl?

·        Keresek-e barátokat, akikkel együtt tudok imádkozni és Bibliát olvasni?

·        Mivel akarok szolgálni Istennek?

·        Törekszem-e a lelki gyümölcsökre: jóság, szelídség, kedvesség, tisztaság stb. (Gal 5,22)?

·        Árasztom-e a szeretet jó légkörét környezetemre, hogy az evangélium "kovásza" lehessek?

·        Ha valaki bajba kerül, tudok-e harcolni érte?

·        Törekszem-e lelki bölcsességre?

·        Kérem-e a Szentlélektõl, hogy elevenítse meg bennem az alapszentségeket (a keresztséget mint a rossznak való ellentmondást és a Krisztus melletti döntést, az Eukarisztiát mint életem felajánlását és Istennek való odaadását, a bérmálást mint a Szentlélek erejében és vezetése szerinti életet)?

·        Keresem-e a munkaalkalmat plébániámon?

·        Tudnék-e munkatársa lenni plébánosomnak?

·        Hogyan segítek másokat Isten felé?

·        Van-e áttekintésem a lelki növekedésrõl?

·        Hogyan beszélnék a hitrõl a keresõnek, a kezdõnek vagy a haladónak?

·        Várom-e a világ beteljesülését Krisztusban?

·        Vállalok-e felelõsséget a szegényekkel, megalázottakkal kicsinyekkel?

·        Tudom-e, hogy Jézus elsõsorban értük jött?

·        Kész vagyok-e egészen kiszolgáltatni magamat Istennek?